یورای یاکوبیسکو کارگردان اسلواک درگذشت/ پایان فلینی شرق - برگزیده ها