یامگا سرما خورد/ بازگشت دانشگر به تمرینات استقلال - برگزیده ها