گمانه زنی یک تحقیق درباره به کارگیری حشرات در ایجاد سندروم هاوانا - برگزیده ها