گفتگوی فرستاده پوتین به سوریه با مشاور میشل عون - برگزیده ها