گشایش دفتر یادبود ملکه در سفارت انگلیس در تهران - برگزیده ها