گزیده مصاحبه ۳۷ سال قبل رهبری درمورد تسخیر سفارت آمریکا - برگزیده ها