گزارش فدراسیون جهانی هندبال از عملکرد زنان ایران مقابل نروژ - برگزیده ها