گروسی: به دنبال توافق با ایران برای نصب مجدد دوربین در تاسیسات کرج هستیم - برگزیده ها