گرمای ۵۰ درجه در استان بوشهر/ مصرف آب و برق مدیریت شود - برگزیده ها