گردش در تاریخ با جناب سرهنگ/ مناجاتی: قدیمی‌های فوتبال دل شکسته هستند - برگزیده ها