گاتسالوف: ایران برای جام یاریگین به روسیه خواهد آمد - برگزیده ها