کیسینجر نسبت به "تقابل بی‌پایان" آمریکا و چین هشدار داد - برگزیده ها