کنوکارپوس عامل اصلی بحران تنفسی خوزستانی‌ها در پاییز است - برگزیده ها