کم شدن یک وزنه بردار از تیم زنان ایران! - برگزیده ها