کلهر: هر دستگاه باید در هفته تربیت‌بدنی یک برنامه شاخص داشته باشد - برگزیده ها