کلهر: تلاشم پیشرفت پارااسکی در آینده است - برگزیده ها