کفش و ثروت دوش به دوش هم برایم خوشبختی آوردند - برگزیده ها