کشف ۹۶۲گرم تریاک از جعبه «تخته نرد» قبل از پرواز به استرالیا - برگزیده ها