کشف نزدیک به ۱۸۰۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای شرقی - برگزیده ها