کشف بیش از ۷۹ هزار قلم داروی قلابی و تاریخ گذشته در خیابان پاسداران تهران - برگزیده ها