کشف بیش از ۶۲ کیلو موادمخدر توسط پلیس فرودگاه - برگزیده ها