کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ پیروزی محسن نژاد و میرزازاده در مبارزه نخست - برگزیده ها