کسی که گفت با برزیل و آرژانتین بازی می‌کنیم، چه رزومه‌ای داشت؟ - برگزیده ها