کرونا یک کارگردان دیگر را هم از ما گرفت - برگزیده ها