کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود - برگزیده ها