کرونا دست بردار نیست/ بازگشت تعطیلی به ورزش ایران - برگزیده ها