کرونا در شبانه روز گذشته ۱۶ قربانی گرفت - برگزیده ها