کاکس از شکست دادن قاسمپور ناامید شد؛ به ۹۷ کیلوگرم می‌روم - برگزیده ها