کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی سودآوری نفت و گاز پارس - برگزیده ها