کاهش ۳۸۱ میلیون متر مکعبی حجم آب سدهای تهران - برگزیده ها