کاهش قیمت خودرو در گرو ایجاد توازن در عرضه و تقاضاست - برگزیده ها