کارهای علی رهبری برای هنرمندان جوان اوکراینی/در توصیف ایرانی بودن - برگزیده ها