کارنامه ناموفق اقتصادی مکرون؛ دستاویز انتخاباتی «لوپن» در انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه - برگزیده ها