کارت دیجیتال وزارت بهداشت تنها مدرک معتبر واکسیناسیون است - برگزیده ها