چین، نگران بازنگری معاهده دفاعی آمریکا و فیلیپین - برگزیده ها