چگونه یک شهر ترکیه از آسیب زلزله مرگبار در امان ماند؟ - برگزیده ها