چقدر از پول ترانسفر قایدی در حساب استقلال است؟ - برگزیده ها