چرا دولت برای اصلاح رابطه مالی خود با شرکت ملی نفت گام برداشت؟ - برگزیده ها