چای طلای سیاه زندگیم بود که مرا به ثروت رساند - برگزیده ها