پیکر حسین شیبانی در قطعه نام آوران به خاک سپرده شد - برگزیده ها