پیکان برای برد برابر پرسپولیس، پاداش ویژه تعیین کرد - برگزیده ها