پیمان اکبری: یک میلیارد برای محمد موسوی درخواست کرده‌اند/ بازیکن خارجی آوردیم - برگزیده ها