پیش بینی افزایش مبتلایان کرونا در مناطق روستایی چین - برگزیده ها