پیشنهاد "چو" به ایران برای میزبانی تکواندوی بانوان کشورهای اسلامی - برگزیده ها