پیشنهاد نماینده گرمسار برای حذف یارانه خودروسازان - برگزیده ها