پیروزی طباطبایی مقابل شطرنج‌باز اسپانیا - برگزیده ها