پیدا شدن تعدادی از سرنشینان قایق مفقود شده در آب‌های ژاپن - برگزیده ها