پیام تشکر وزیر کشور و دست اندرکاران برگزاری انتخابات از رهبر انقلاب - برگزیده ها