پکن اعتراض خود را به آمریکا ارائه کرد - برگزیده ها