پژوهشگران با «مقام» به آخر خط چهاردهم رسیدند - برگزیده ها